برعزت نفس خود بیفزایید(فصل 4) کتاب صوتی: 18 دقیقه | فایلفا
دسته بندی

Share

» :: برعزت نفس خود بیفزایید(فصل 4) کتاب صوتی: 18 دقیقه
عناوین فصل چهارم کتاب بر عزت نفس خود بیفزایید
به باورهای خود بها بدهید
  • باورهای نیرودهنده و باورهای محدود کننده
  • تغییر دادن باورها
  • باورهای محدود کننده را کنار بگذارید
  • دنبال نشانه های مغایر بگردید
  • به باورهای منفی کوچک و بزرگ هر دو توجه کنید
  • با خود منفی صحبت کردن را کنار بگذارید
  • باور خود را تغییر دهید
  • چشم اندازی را که در آن باور منفی شکوفا میشود را تغییر دهید
  • فراهم آوردن باورهای مثبت جدید
خرید و دانلود محصول

1395/12/08
عزت نفس , تقویت عزیت نفس , کاهش عزت نفس , راهکارهای افزایش عزت نفس , کتاب صوتی , کتاب صوتی عزت نفس