دسته بندی

Share

» :: طرح توجیه اقتصادی پروابندی گوساله جهت دریافت وام
طرح توجیهی پروابندی گوشت گوساله
طرحی مناسب جهت احداث و تولید گوشت گوساله

در این واحد ظرفیت پرورش اولیه 200 راس گاو گوشتی را در هر دوره خواهد داشت و با پیش بینی های به عمل آمده سود دهی خوبی نیز به همراه خواهد داشت.


تعداد   15  نفر اشتغال زایی به همراه دارد

1-     میزان محصولات تولیدی و درآمد حاصل از فروش

ردیف

نام محصول

میزان تولید

واحد

قیمت واحد(ريال)

قیمت فروش (ريال)

1

گوشت گوساله

100

تن

000/000/210

000/000/000/21

2

کود حیوانی

800

تن

000/500

000/000/400

جمـــــــــــع کل

000/000/400/21