دسته بندی

Share

» :: کتاب قله ها ودره ها
داستان قله ها و دره ها درباره مرد جوانی است که ناشادمانه
در دره ای روزگار  می  گذراند ، تا اینکه با پیرمردی رو برو
می  شود که بر فراز قله ای زندگی می کند . و سر انجام  در 
می یابد که چگونه با به کار گیری اصول ارزشمند پیرمرد و
روش های عملی، در دوران های مختلف زندگی، به آرامش

و موفقیت بیشتری دست یابد.

خرید و دانلود محصول

-

1396/07/28