دسته بندی

Share

» :: قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت

موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث مجموعه  ---  برروي پلاك ثبتی شماره ---بخش ---   به مساحت --- مترمربع واقع در---، طبق نقشه های تأیید شده شرکت. که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.


با عنايت به آورده طرفین که در ماده دو قرارداد ذکر شده است و بر اساس توافق انجام شده،  قدر السهم طرفین به نسبت --- سازنده و --- شرکت از کل عرصه و اعیان تعیین گردید. نحوه تقسيم واحدهاي مسکونی در طبقات مختلف به شرح جدول پیوست که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، مشخص گردیده است.

خرید و دانلود محصول

1396/08/20
قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت