دسته بندی

Share

» :: 3 قرارداد انجام عمليات نگهداری و تعميرات

1-1 ) مدیریت و انجام عمليات اجرائي نگهداری و تعميرات مکانیک و تاسیسات مکانیک ماشين آلات و تجهيزات مورد نظر شامل تعمیرات پیشگیرانه ، اضطراری و اورهال براساس دستورالعملهای نگهداری و تعميرات صادره از طرف كارفرما و بازرسان و نمايندگان وي كه در طول مدت اجراي قرارداد به پيمانكار ابلاغ و به عنوان پيوست شماره دو قرارداد محسوب خواهد شد.

2-1)  بازدیدها و بررسی های متناوب دوره ای در راستای اجرای عملیات بند 1-1 .

3-1)  تهیه برنامه نگهداری و تعمیرات جامع شامل شناسایی و کد گذاری تجهیزات و تهیه شناسنامه برای آنها.

4-1)  تامین تجهیزات ، قطعات ، مواد و اقلام مورد نیاز اجرای بند 1-1 (داخل و خارج از کشور )

5-1)  تامین spare part برمبنای پیشنهاد پیمانکار و تایید کارفرما (داخل و خارج از کشور )

خرید و دانلود محصول

1396/08/20
مدیریت و انجام عمليات اجرائي نگهداری و تعميرات مکانیک و تاسیسات مکانیک ماشين آلات و تجهيزات