سامیاما | فایلفا
دسته بندی

Share

» :: سامیاما

درباره کتاب سامیاما

سامیاما نوعی بدست آوردن است در رابطھ با تحقق آرزوھای ما. ما میبایست
بنحوی اصولی آنھا را بھ سکوت درون خویش واگذار کنیم. بھ الوھیت درونی
خویش. در انجام این کار تمام عشق و خوبی ھا با قدرتی شگرف بھ بیرون جریان
خواھند یافت. این ھمان کلیدِ یک سامیامایِ تاثیر گذار است :

سکوت درون واگذار کنیم، ھزار برابر بھ ما باز خواھد گشت

و در برون ریزیِ
الھی تصفیھ خواھد گردید. این ھمان سکوتِ در حرکت ( فعالیت ) است. بنابر این
ھرچند کھ سامیاما مرتبط با آن چیزھایی است کھ میخواھیم، اما در واقع امری
است مرتبط با پالایش و گشودگیِ سیستم اعصاب به سمت سطوح ِ الوھیت درونیِ
ما. در این روش خواستھ ھای ما در خود پالایش یافته و در روندی تدریجی بسمت
والاترین ھدف ما در زندگی توسعھ می یابند.

اگر که ما بخواھیم با حداکثر بیان خلاّق و با حداقل تلاش به اھداف خویش نائل
شویم، پاسخِ آشکار ھمانا لمس و اتصال با منبع ھمۀ خلاقیت و ھوشمندی ھاست.
منبعی که میتواند در سکون درونی ما یافت شود. این امر بواسطۀ آزاد شدنِ آگاھیِ
ساکت درونی از قید و بندھا و وابستگی ھای عادتی، کھ در تجلی محدود ما در
روی زمین توسعه یافته اند انجام میگیرد.

فھم این نکته خیلی مھم است. اگر ما خواھان گنج باشیم حتی از دیوار یک قلعھ نیز
بالا خواھیم رفت. قلعھ ای کھ درونش گنج است. در انجام این کار کل زندگی و
دیدگاه ھای ما در راھھایی مجلل گسترش خواھد یافت و گنج را کھ در بنیان ھر
چیزی است، در ھر کجا اطراف خود خواھیم یافت. ممکن است کھ ما حتی توجھی
نیز بھ گنج نداشتھ باشیم، چرا کھ زندگی درون قلعھ بسیار بھتر از بدست آوردن
گنج است. گنجی کھ ما فکر میکنیم خیلی شگفت آور است، در قیاس با زندگی در
قلعھ، بیش از یک اسباب بازی نخواھد بود. گنج صرفا چیزی است جھت اطمینان
و اعتماد.

ما اگر فقط و فقط بدنبال گنج و بدست آوردن آن ( بتنھایی) باشیم شاید
ھیچگاه بھ قلعھ و گنج راه پیدا نکنیم و از طرفی دیگر ما ھمیشھ گنج را خواھیم
داشت، اگر کھ در قلعھ ھمیشھ سکونت دائمی کنیم. آیا این انتخابی مشکل است

سکوت درونی ھمان دروازۀ اصلی ، قلعھ، گنج و ھر چیز دیگر
… است. و اما سکوت درونی نیز ذره ذره ایجاد میشود. تمارین روزانھ در طی ماه
ھا، سال
ما ادراک خواھیم کرد کھ سامیاما رویکردی است توسعھ یافتھ در انجام آنچھ کھ ما
قبلا درھمۀ زندگی خویش انجام می داده ایم. حرکت بسمت آنچھ کھ ما میخواھیم. با
یک تفاوت و آن اینکھ ما یاد میگیریم کھ بطور اصولی بسمت آنچھ کھ میخواھیم
حرکت کنیم و در انجام این کار ما ھزار برابر دریافت می کنیم.

اصل و مبنای
سامیاما، بیشتر، ھمان چیزی است کھ گاھی اوقات روش ھای عمومی و ھمیشگی
در بکارگیری توانایی ھای ذاتی ما برای جذب آنچھ کھ در زندگی میخواھیم بکار
می گیرند. ( قانون جذب، قانون فراوانی و …). در انجام این کار ما در حال آزاد
کردنِ چیزھایی ھستیم کھ پشت خود پنھان کرده بودیم ( بستھ بودیم ).

خرید و دانلود محصول

1397/04/27
سامیاما