دسته بندی

Share

» :: سیستماتیک دکتر ستاری
سیستماتیک (Systematic) به معنای بررسی ارتباط تکاملی بین موجودات زنده است و مترادف با تاکسونومی (Taxonomy) می باشد، زیرا همه روش های طبقه بندی بر اساس ارتباط تکاملی هستند. ماهیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
خرید و دانلود محصول

1396/11/23
سیستماتیک , دکتر
تعداد کل صفحات : 92 |