دسته بندی

Share

» :: رمز تکوین
رمز تکوین: THE GENETIC CODE 
اتم به مفهوم شیمیایی جدید آن، و سلول که واحد حیاتی و آخرین جایگاه صورت گرفتن فعل و انفعالات حیاتی است، هر دو از مفاهیمی هستند که در قرن گذشته تعریف شده اند.
در آمدن اتم از صورت ذیمقراطیسی 2400 ساله آن به صورت دالتونی که پایه شیمی جدید شد خود پیروزی بزرگی بود،.
دنیای یکپارچه سلول نیز امروز بصورت نظری شکافته شده و جز هسته و تنه و پوسته سلول که تنها مشخصات اولیه آن بوده است اکنون ده ها عامل دیگر را در درون این دستگاه عجیب می شناسندو درباره آنها کار می کنند.در این کتاب با بعضی از شاخصه های عملکردی این پدیده آشنا می شویم.
خرید و دانلود محصول

1397/02/03
رمز